Select Page

Hovedpunkter i kontrakter regulert av bustadoppføringslova

Disse punktene bør tilpasses ditt spesifikke prosjekt dine behov, og kan være lurt å konsultere med en juridisk rådgiver for å sikre at avtalen gir en tilstrekkelig ivaretakelse av dine interesser.

Når gjelder bustadoppføringslova?

Bustadoppføringslova gjelder for avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende om oppføring av ny bolig eller fritidshus, samt full ombygging. Inn under loven går også arbeid som utføres direkte som ledd i oppføring og full ombygging.

Det er viktig å merke seg er at loven har som formål å beskytte forbrukeren i disse avtalene og inneholder bestemmelser som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren.

Når arbeidet omhandler mindre endringer, reparasjoner eller vedlikehold, kan håndverkertjenesteloven være mer relevant. Skillet mellom bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven avhenger hovedsakelig av prosjektets art og omfang, hvor bustadoppføringslova trer i kraft for mer omfattende prosjekter som innebærer oppføring eller full ombygging av bolig eller fritidshus. Loven gjelde da også arbeid som utføres direkte som ledd i slikt arbeid.

Avtalens Omfang og Definisjon av Tjenestene

Inkluderer oppføring av ny eigarbustad eller fritidshus, inkludert full ombygging tilsvarende oppføring, samt arbeid utført direkte som ledd i slik oppføring.

Pris og Betalingsvilkår

Spesifiser totalpris, betalingsplan, og vilkår for prisjusteringer. Bustadoppføringsloven setter strenge krav til prisinformasjon og endringer i avtalt pris

Tidsfrister og Fremdriftsplan

Tydelige frister for oppstart og ferdigstillelse, inkludert konsekvenser ved forsinkelser, som er strengt regulert under bustadoppføringslova.

Materialer og Utstyr

Detaljert beskrivelse av materialer og utstyr som skal brukes, med fokus på kvalitet og standarder i henhold til loven.

Forsikring og Garantier

Krav til forsikring og garantier som entreprenøren må stille, inkludert garantier for utført arbeid og materialer.

Endringer og Tilleggsarbeid

Prosedyrer for håndtering av endringer i arbeidets omfang, med vekt på forbrukerens rettigheter og entreprenørens plikter.

Offentligrettslige Tillatelser

Ansvar for innhenting og oppfølging av nødvendige tillatelser, i tråd med lovens krav.

Samarbeid med Andre Håndverkere

Ansvar for og koordinering av samarbeid med underentreprenører og andre håndverkere, inkludert avtaleinngåelse og oppfølging.

Ansvar og Risiko

Detaljerte bestemmelser om risiko og ansvarsfordeling, spesielt ved skader og uforutsette hendelser.

Kjøp av Grunn

Dersom avtalen også inkluderer kjøp av tomt eller grunn der boligen eller fritidshuset skal oppføres, skal det detaljert avklares hvordan eierskapsoverføringen av grunnen håndteres, inkludert pris, betingelser for overføring, og eventuelle forpliktelser som påhviler kjøper eller selger i forbindelse med grunnen. Dette omfatter også ansvar for nødvendige tillatelser knyttet til grunnen, samt avklaring av hvilke rettigheter og forpliktelser som følger med grunnen (for eksempel veirettigheter, kloakk, vann, og andre nødvendige infrastrukturtilkoblinger).

Konfliktløsning og Tvisteløsning

Prosedyrer for konfliktløsning, inkludert lovens krav til tvisteløsning.

Oppsigelse av Avtalen

Betingelser for oppsigelse av avtalen, både fra forbrukerens og entreprenørens side, i henhold til lovens bestemmelser.

Skriftlighet og Dokumentasjon: Krav om skriftlighet for avtalen og viktige endringer eller tillegg, for å sikre klarhet og etterlevelse av lovens krav.

Signaturer og Datoer

Inkludering av signaturer fra alle parter og dato for avtalens inngåelse, som bekreftelse på aksept av vilkårene.

Skrevet av

Advokat Jo Are Aa. Brænden

Jo Are Aa. Brænden har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett, strafferett, drift og utvikling av næringer knyttet til fast eiendom, næringsutvikling innen helse- og sosialrett, samt rettsforhold i landbruket.