Select Page

Dette bør du tenke på ved kjøp av håndverkerjenester

Når man engasjerer seg i prosjekter som involverer håndverkertjenester, er det essensielt å etablere en klar og omfattende avtale. En slik avtale danner grunnlaget for et vellykket samarbeid mellom huseier og håndverker, og sikrer at begge parter har en felles forståelse av prosjektets omfang, forventninger, og ansvarsområder.

Det er viktig at avtalen dekker alle aspekter av prosjektet, fra start til slutt, inkludert detaljer om arbeidet som skal utføres, pris og betalingsvilkår, tidsfrister, samt håndtering av eventuelle endringer og uforutsette hendelser underveis. Dette dokumentet vil også adressere ansvar knyttet til offentligrettslige tillatelser og samarbeid med andre håndverkere, for å sikre at prosjektet oppfyller alle nødvendige krav og standarder.

Ved å følge disse retningslinjene, kan man legge til rette for et effektivt samarbeid og oppnå et resultat som begge parter er fornøyde med. 

Avtalens Omfang og Definisjon av Tjenestene

Definer tydelig hvilke tjenester som skal utføres, inkludert detaljerte beskrivelser av arbeidets art, omfang, og eventuelle spesifikke krav eller standarder som må oppfylles.

Pris og Betalingsvilkår

Inkluder detaljer om totalprisen, hvordan prisen er beregnet (fastpris, timepris, eller annen metode), betalingsplan, og vilkår for eventuelle prisjusteringer.

Tidsfrister og Fremdriftsplan

Fastsett en tidsplan for prosjektet, med start- og sluttdatoer, samt milepæler for viktige deler av arbeidet. Avklar også hvordan forsinkelser skal håndteres.

Materialer og Utstyr

Angi hvilke materialer og utstyr som skal brukes, hvem som skal levere disse, og kvalitetskrav som må oppfylles.

Forsikring og Garantier

Sørg for at håndverkeren har nødvendige forsikringer, og avklar garantiperioder for arbeidet og materialene.

Endringer og Tilleggsarbeid

Beskriv en prosedyre for hvordan endringer i arbeidets omfang skal håndteres, inkludert tilleggsarbeid, og hvordan dette påvirker pris og tidsfrister.

Offentligrettslige Tillatelser

Avklar hvem som er ansvarlig for å innhente nødvendige offentligrettslige tillatelser, som byggetillatelse, brukstillatelse, og ferdiattest. Dette inkluderer ansvar for å følge opp disse tillatelsene gjennom prosjektets varighet.

Samarbeid med Andre Håndverkere - Avtaleinngåelse

Definer ansvar for avtaleinngåelse med andre håndverkere som er nødvendige for prosjektets gjennomføring. Dette inkluderer å sikre at alle nødvendige underleverandører er engasjert under klare og passende vilkår.

Oppfølging og Samarbeid med Andre Håndverkere

Fastsett en klar ansvarsfordeling for oppfølging og koordinering av arbeid utført av andre håndverkere. Dette bør inkludere kommunikasjon, tidsplanlegging, og løpende samarbeid for å sikre et sømløst og effektivt arbeidsflyt.

Ansvar og Risiko

Klargjør ansvarsfordelingen mellom partene, spesielt ved eventuelle skader eller uforutsette omstendigheter.

Konfliktløsning
Vurder å inkluder en egen mekanisme for håndtering av tvister, for eksempel gjennom mekling eller ved bruk av en uavhengig tredjepart. Alternativet til å avtale dette er å benytte de alminnelige tvisteløsningsmekanismene i samfunnet.
Skrevet av

Advokat Jo Are Aa. Brænden

Jo Are Aa. Brænden har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett, strafferett, drift og utvikling av næringer knyttet til fast eiendom, næringsutvikling innen helse- og sosialrett, samt rettsforhold i landbruket.